Λογιστική Υποστήριξη

Η εταιρεία Business Consultant Experts αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες λογιστικής υποστήριξης για τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις (Ατομικές επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες/Ετερόρυθμες/Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες εταιρείες) που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Business Consultant Experts παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης :

  •  Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων και λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
  • Οργάνωση λογιστηρίου και αντίστοιχης μηχανογράφησης
  • Περιοδικός έλεγχος παραστατικών, Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Α-Β-Γ με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης
  • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
  • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
  • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Συμβουλές και πλήρη Φορολογική υποστήριξη
  • Υπολογισμός εργατικού κόστους με βάση τα νέα προγράμματα μισθοδοσίας και τις νέες συμβάσεις εργασίας ανά κλάδο δραστηριότητας, καθώς και επίλυση εργατικών διαφορών
  • Ενημέρωση και αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
  • Υπηρεσίας οργάνωσης εσωτερικών ελέγχων
  • Έλεγχος εσωτερικός των πεπραγμένων της επιχείρησης

Leave a Reply