Μελέτες – Σχέδια

Οικονομοτεχνικές μελέτες και επιχειρηματικά σχέδια

Η εταιρεία Business Consultant Experts προτείνει μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της απόδοσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επενδυτών όλων των οικονομικών δυνατοτήτων. Μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, η εταιρεία ­­­ Business Consultant Experts μπορεί να προσδώσει σημαντική αξία σε μια επιχείρηση, καθώς θα γνωρίζει καλά την επιχείρηση, την κουλτούρα και τους στόχους της, και έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες να δίνει λύσεις, να προτείνει ιδέες και να υποδεικνύει ευκαιρίες. Στο συγκεκριμένο τομέα των σχεδίων και μελετών, τα οποία αποτελούνται από τα επενδυτικά σχέδια και μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας (feasibility studies) η εταιρεία Business Consultant Experts παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες .

Επενδυτικά σχέδια

Η εταιρεία Business Consultant Experts μπορεί να αναζητήσει για μια επιχείρηση όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σχετικά με το αντικείμενο της επένδυσης και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης για να πραγματοποιήσει την επένδυση αυτή. Βασικά βήματα που αναλαμβάνει η εταιρεία Business Consultant Experts είναι το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης για τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, η αναζήτηση τεχνολογιών (μέσω εξειδικευμένων συνεργατών) ή μεθόδων παραγωγής για βελτιωμένη επιχειρηματική λειτουργία με περιορισμό κόστους και επιχειρηματικού κινδύνου που θα εμπίπτουν στα προγράμματα αυτά, την συγγραφή και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων συνοδευόμενη από την καταβολή των αντίστοιχων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων. Η βασική αρχή της εταιρείας Business Consultant Experts είναι να δίνει πάντα έμφαση στην υλοποίηση ενός σχεδίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης, να δίνει πραγματικές επενδυτικές λύσεις με μείωση επιχειρηματικού ρίσκου, και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να βοηθά στη διατήρηση του μακροχρόνιου οφέλους της επιχείρησης από την επένδυση.

Μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας

Οι μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας (feasibility studies)  βοηθούν τον επχειρηματία να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και την αποδοτικότητα της επένδυσης που σχεδιάζει. Η εταιρεία Business Consultant Experts  έχει μακρόχρονη εμπειρία σε τέτοιες μελέτες, που ποσοτικοποιούν το κόστοες και το όφελος των επενδυτικών προγραμμάτων και οδηγούν την επιχείρηση στην τελική απόφαση υλοποίησης των επενδύσεων. Η εταιρεία Business Consultant Experts αναλαμβάνει όλα τα στάδια τέτοιων μελετών ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της επιχείρησης.

  • Περιγραφή και ποσοτικοποίηση των πόρων που χρειάζονται για μια επένδυση
  • Ανάλυση αγοράς και παραγόντων που επηρρεάζουν τη ζήτηση του προιόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης
  • Καθορισμός εναλλακτικών σεναρίων πραγματοποίσησης της επένδυσης
    (με βάση διαφορετικούς εξωτερικούς παράγοντες και ζήτηση)
  • Χρονική ανάλυση ταμειακών εισροών και εκροών οφειλομένων στην επένδυση
  • Υπολογισμός διάρκειας ζωής επενδυτικού σχεδίου
  • Σχεδιασμό εκτέλεσης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η βασική αρχή της Business Consultant Experts για κάθε επενδυτικό σχέδιο και μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας είναι για κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει και να αξιοποιήσει το πραγματικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που θα την ξεχωρίσει στην εθνική και διεθνή αγορά.

Leave a Reply